Skip to main content

Ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig (Gaelic Medium Studies): Home

Welcome to the subject guide for Gaelic resources.

Introduction

Fàilte don stiùireadh chuspaireil airson Ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig. Tha fiosrachadh ann air na goireasan a bheir taic dhut nad chuid rannsachaidh. Tha goireasan ann fo Ghoireasan Leabharlainn a chuidicheas thu le cleachdadh Seirbheis Leabharlainn an oilthigh.

Tha a h-uile duilleag san stiùireadh seo a' comharrachadh ghoireasan a dh'fhaodadh a bhith feumail - chan e liosta iomlan a th' ann ge-tà.

Ma tha ainm-cleachdaidh a dhìth air gin de na goireasan seo, cleachd an àireamh oileanach no neach-obrach agus am facal-faire agad.

Airson barrachd taic le cleachdadh nan goireasan seo an lùib a' chùrsa agad, cuir fios don Leabharlannaiche Chuspaireil.

Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye (Picture © UHI)

BBC Gaelic news feed

News stories from the BBC website in Gaelic.

Loading ...

Gaelic eResources

Ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig - Librarian