Skip to Main Content

Ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig (Gaelic Medium Studies)

Welcome to the subject guide for Gaelic resources.

Introduction

Fàilte don stiùireadh chuspaireil airson Ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig. Tha fiosrachadh ann air na goireasan a bheir taic dhut nad chuid rannsachaidh. Tha goireasan ann fo Ghoireasan Leabharlainn a chuidicheas thu le cleachdadh Seirbheis Leabharlainn an oilthigh.

Tha a h-uile duilleag san stiùireadh seo a' comharrachadh ghoireasan a dh'fhaodadh a bhith feumail - chan e liosta iomlan a th' ann ge-tà.

Ma tha ainm-cleachdaidh a dhìth air gin de na goireasan seo, cleachd an àireamh oileanach no neach-obrach agus am facal-faire agad.

Airson barrachd taic le cleachdadh nan goireasan seo an lùib a' chùrsa agad, cuir fios don Leabharlannaiche Chuspaireil.

Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye (Picture © UHI)

BBC Gaelic news feed

News stories from the BBC website in Gaelic.

Loading ...

Gaelic eResources

Ionnsachaidh tro Mheadhan na Gàidhlig - Librarian